top of page


A Folktale
(2020-2023)

Ця серія була знята в Чернігівській області, звідки родом мої батьки. Це земля, де моя бабуся співала пісні і розповідала народні міфи і казки, а я не знала де вигадка, а де й правда. Знімаючи віконця Чернігівщини, я намагалася вловити цей дух народної творчості і глибину поколінь. Багатство української традиції та вміння кожного покоління передавати своє сприйняття світу знаходять своє відображення у кожній деталі. Ззовні фасад може змінюватися, але сама суть, затемнена часом і випробуваннями, залишається незмінною, мов багатошарова палітра спогадів і вражень. Зміни зовнішнього вигляду лише відбивають течію часу, але усередині кожної будівлі криється непорушна суть, виткана з традицій, легенд і рідних історій.

Ці будівлі, як своєрідні книги, розповідають не лише про минуле, але й зберігають в собі глибокі різні шари сприйняття життя.

В лютому 2022 росія вторглася на ці землі намагаючись зруйнувати нас і нашу історію. Так само, як історії моєї бабусі завжди в моїй пам'яті, колективна пам'ять нації залишається і сила українського духу непереможна.

 

This series was shot in the Chernihiv region, the homeland of my parents. It is the land where my grandmother sang songs and told folk myths and tales, and I couldn't distinguish between fiction and truth. Capturing the windows of old houses, I sought to capture the spirit of folk creativity and the depth of generations. The richness of Ukrainian tradition and the ability of each generation to convey its perception of the world find their reflection in every detail. The external facade may change, but the essence, dimmed by time and trials, remains unchanged, like a multi-layered palette of memories and impressions. Changes in appearance only reflect the passage of time, but within each building lies an immutable essence, woven from traditions, legends, and family stories.

These buildings, like unique books, not only narrate the past but also preserve deep layers of life's perception.

In February 2022, russia invaded these lands, attempting to destroy us and our history. Just as the stories of my grandmother always remain in my memory, the collective memory of the nation remains, and the strength of the Ukrainian spirit is invincible.

bottom of page